พิจารณาอนุมัติโครงการ สปสช. 59

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา นายคนอง กัลละหะ ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเหมืองง่าและคณะกรรมการฯ ได้ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเหมืองง่า ปี 2559 จำนวน 9 โครงการดังนี้
1.โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ปี งบประมาณ 11,650 บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ รพ.สต.เหมืองง่า
2.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจและสมอง  งบประมาณ 15,600 บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ รพ.สต.เหมืองง่า
3.โครงการป้องกันและแก้ไขการฆ่าตัวตายในชุมชน งบประมาณ 22,450 บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ รพ.สต.เหมืองง่า
4.โครงการ อสม.รวมใจ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก งบประมาณ 32,630 บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ ชมรม อสม. ตำบลเหมืองง่า
5.โครงการส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีนในชุมชน งบประมาณ 30,450 บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ ชมรม อสม. ตำบลเหมืองง่า
6.โครงการ To Be Number One รวมพลังบ้านต้นผึ้งปลอดยาเสพติด งบประมาณ 25,200 บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุชาติ เตยหอม
7.โครงการ To Be Number One รวมพลังบ้านป่าขามปลอดยาเสพติด งบประมาณ 25,200 บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธนัญชัย มาแก้ว
8.โครงการดูแลห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันเอดส์ในกลุ่มวัยทำงาน งบประมาณ 18,050 บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมบัติ ปัญญาธรรม
9.โครงการรวมพลคนรักสุขภาพตำบลเหมืองง่า งบประมาณ 116,000 บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ ชมรมสร้างเสริมสุขภาพ ตำบลเหมืองง่า

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์

Prev Next

ประชาสัมพันธ์การประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ปี 61

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ปี 61

Read more

คู่มือสำหรับประชาชน

เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจราณาในการอนุญาตของทางราชการ ปี พ.ศ.2560

Read more

โครงการอบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ ปีงบ 2561

เรื่อง โครงการอบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐปีงบ 2561

Read more

บันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับเทศบาลใกล้เคียงในการร่วมเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559

เรื่อง โครงการจัดทำบันทึกข้อตกลง(MOU)ร่วมกับเทศบาลใกล้เคียงในการร่วมเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559

Read more

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

Read more
หารือช่วยเหลือเกษตรกรหารือช่วยเหลือเกษตรกร

วันที่ 6 ธ.ค. 60 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลเหมืองง่า โดย นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ ได้จัดให้มีก [ ... ]

ฟื้นฟูสุขภาพโดยวิธีรำวงย้อนยุคฟื้นฟูสุขภาพโดยวิธีรำวงย้อนยุค

22 ก.ย. 60 เวลา 09.00 น. นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยนายสมิง ศรีเลศิลป์ ที [ ... ]

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเหมืองง่าประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเหมืองง่า...

วันนี้ (19 ก.ย. 60) เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น [ ... ]

คัดเลือกประธานแม่บ้านตำบลคัดเลือกประธานแม่บ้านตำบล

วันที่ 19 ก.ย. 60 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า นายคนอง กัลละหะ นายก [ ... ]

กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัยกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัย...

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 ก.ย. 60 ที่ผ่านมา นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า เป็นประธา [ ... ]

 "โครงการผู้สูงวัยพลานามัยดี ชีวีเป็นสุข ห่างไกลโรค ครั้งที่ 2"...

15 ก.ย. 60 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเป [ ... ]

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ