รางวัลการจัดเก็บข้อมูลขั้นพื้นฐาน จปฐ ปี ๒๕๕๗

เมื่อวันพุธที่  ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ที่ผ่านมา  เทศบาลตำบลเหมืองง่า  โดยนายคนอง  กัลละหะ  นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่าพร้อมคณะผู้บริหาร  และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลเหมืองง่า  ได้เข้าร่วมพิธีมอบโล่เกียรติคุณจาก  นายอาณัติ  วิทยานุกูล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน 

  • โดยเทศบาลตำบลเหมืองง่า  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑  ในการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น  ในการบริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
  • นางวันเพ็ญ  เชียงจันทร์  ประธาน  อสม.  ตำบลเหมืองง่า  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑ ผู้จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน  (จปฐ.)  ปี  ๒๕๕๗
  • นางสาวณัฐธีรชา  บุญชู  นักพัฒนาชุมชน  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑  ผู้บันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน  (จปฐ.)  ปี  ๒๕๕๗

เทศบาลเหมืองง่าจึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน  และขอขอบพระคุณมายังพี่น้องประชาชนตำบลเหมืองง่าทุกหลังคาเรือน  ที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนในการจัดเก็บข้อมูล  จปฐ.  มา  ณ  โอกาสนี้ด้วย

 

Prev Next

ประชาสัมพันธ์การประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ปี 61

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ปี 61

Read more

คู่มือสำหรับประชาชน

เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจราณาในการอนุญาตของทางราชการ ปี พ.ศ.2560

Read more

โครงการอบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ ปีงบ 2561

เรื่อง โครงการอบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐปีงบ 2561

Read more

บันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับเทศบาลใกล้เคียงในการร่วมเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559

เรื่อง โครงการจัดทำบันทึกข้อตกลง(MOU)ร่วมกับเทศบาลใกล้เคียงในการร่วมเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559

Read more

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

Read more
หารือช่วยเหลือเกษตรกรหารือช่วยเหลือเกษตรกร

วันที่ 6 ธ.ค. 60 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลเหมืองง่า โดย นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ ได้จัดให้มีก [ ... ]

ฟื้นฟูสุขภาพโดยวิธีรำวงย้อนยุคฟื้นฟูสุขภาพโดยวิธีรำวงย้อนยุค

22 ก.ย. 60 เวลา 09.00 น. นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยนายสมิง ศรีเลศิลป์ ที [ ... ]

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเหมืองง่าประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเหมืองง่า...

วันนี้ (19 ก.ย. 60) เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น [ ... ]

คัดเลือกประธานแม่บ้านตำบลคัดเลือกประธานแม่บ้านตำบล

วันที่ 19 ก.ย. 60 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า นายคนอง กัลละหะ นายก [ ... ]

กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัยกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัย...

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 ก.ย. 60 ที่ผ่านมา นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า เป็นประธา [ ... ]

 "โครงการผู้สูงวัยพลานามัยดี ชีวีเป็นสุข ห่างไกลโรค ครั้งที่ 2"...

15 ก.ย. 60 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเป [ ... ]

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ