เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแผนพัฒนาฯ2561-2565 ครั้งที่ 1/2563

ประกาศ เทศบาลตำบลเหมืองง่า

เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563

ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2563