เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศใช้แผนพัฒนาฯ แก้ไข ฉบับที่ 3/2562

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า

เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลตำบลเหมืองง่า แก้ไข ฉบับที่ 3

ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2562