เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศใช้แผนพัฒนาฯ แก้ไข ฉบับที่ 2/2562

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า

เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ฉบับที่ 2

ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562