ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)แก้ไข ฉบับที่ 1 พ.ศ.2562

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า

เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ฉบับที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562