แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเหมืองง่า ปี 2563 เขียนโดย adminmng 5
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเหมืองง่า เขียนโดย adminmng 3
แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเหมืองง่า เขียนโดย adminmng 4
แต่งตั้งคณะกนนมการพัฒนาเทศบาลตำบลเหมืองง่า เขียนโดย kwangmaza 12
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเหมืองง่า เขียนโดย kwangmaza 11
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2562 เขียนโดย kwangmaza 19
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น เขียนโดย kwangmaza 25
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจำปี พ.ศ. 2562 เขียนโดย kwangmaza 13
เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2563 เขียนโดย adminmng 24
เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2563 เขียนโดย adminmng 18