แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แต่งตั้งคณะกนนมการพัฒนาเทศบาลตำบลเหมืองง่า เขียนโดย kwangmaza 0
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเหมืองง่า เขียนโดย kwangmaza 0
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2562 เขียนโดย kwangmaza 4
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น เขียนโดย kwangmaza 2
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจำปี พ.ศ. 2562 เขียนโดย kwangmaza 2
เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2563 เขียนโดย adminmng 10
เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2563 เขียนโดย adminmng 6
เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศใช้แผนการดำเนินงานปี2563 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 เขียนโดย adminmng 30
เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 เขียนโดย adminmng 23
ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเหมืองง่า รอบเดือนธันวาคม 2562 เขียนโดย adminmng 32