แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศเรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-25664) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 เขียนโดย adminmng 17
เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศเรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2562 เขียนโดย adminmng 26
เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศใช้แผนการดำเนินนงาน งบ 62 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 เขียนโดย adminmng 15
ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหารที่แถลงไว้ต่อสภา ปี 2561 เขียนโดย adminmng 43
ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขียนโดย adminmng 37
ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง รายงานผลการติดตามแผนฯ ปี 61 ไตรมาส 3-4 เขียนโดย adminmng 38
เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 เขียนโดย adminmng 77
เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขียนโดย adminmng 84
เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ปี 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เขียนโดย adminmng 92
เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขียนโดย adminmng 367