ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ ทต.เหมืองง่า(เพิ่มเติม)

ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ เทศบาลตำบลเหมืองง่า และประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น(เพิ่มเติม)