แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สามาชิกสภาท้องถิ่นและบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลเหมืองง่า ประจำปี 2562 เขียนโดย kwangmaza 3
ประมวนจริยธรรมของเทศบาลตำบลเหมืองง่า 2563 เขียนโดย kwangmaza 15
ประกาศ การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล เขียนโดย kwangmaza 324
แบบสรุปประเมินผู้บริหารองค์การ(ผู้บริหารท้องถิ่น)อำเภอเมือง จังหวัดเมือง เขียนโดย kwangmaza 138
รายงานการวิจัย การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ เขียนโดย kwangmaza 139
ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ ทต.เหมืองง่า(เพิ่มเติม) เขียนโดย kwangmaza 142
ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ ทต.เหมืองง่า เขียนโดย kwangmaza 149
บันทึก การจัดทำแผนฯอัตรากำลัง 3 ปี ประจำงบประมาณปี 2561-2563 เขียนโดย kwangmaza 186
บันทึก การจัดแผนฯพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561-2563 เขียนโดย kwangmaza 147
แนวปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เขียนโดย kwangmaza 148