แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล เขียนโดย kwangmaza 84
แบบสรุปประเมินผู้บริหารองค์การ(ผู้บริหารท้องถิ่น)อำเภอเมือง จังหวัดเมือง เขียนโดย kwangmaza 58
รายงานการวิจัย การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ เขียนโดย kwangmaza 56
ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ ทต.เหมืองง่า(เพิ่มเติม) เขียนโดย kwangmaza 60
ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ ทต.เหมืองง่า เขียนโดย kwangmaza 63
บันทึก การจัดทำแผนฯอัตรากำลัง 3 ปี ประจำงบประมาณปี 2561-2563 เขียนโดย kwangmaza 72
บันทึก การจัดแผนฯพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561-2563 เขียนโดย kwangmaza 56
แนวปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เขียนโดย kwangmaza 67
แผนอัตรากำลัง เขียนโดย adminmng 337