เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศใช้เทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ แก้ไข ฉบับที่ 1/2562

เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเหมืองง่า

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2562

ประกาศ ณ วันที่ 6 พ.ย. 62