เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2562

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2562