เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562