เทศบัญญัติฯเพิ่มเติม(ฉบับที่1)ประจำปีงบประมาณ 58

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2558