Prev Next

ขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

ขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

กองคลัง เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากเดือนสิงหาคม 2563 เป็น ภายใน 30 กันยายน 2563

Read more

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเหมืองง่าในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อม…

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเหมืองง่าในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเหมืองง่าในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

Read more

เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563  

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2563

Read more

เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศใช้แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP)

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (ฺBusiness Continuity Plan - BCP) ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2563

Read more
โครงการธรรมะพบปะศรัทธาประชาชนตำบลเหมืองง่า ประจำปี 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า โครงการธรรมะพบปะศรัทธาประชาชนตำบลเหมืองง่า ประจำปี 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า ...

วันที่ 17 กันยายน 2563 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาช [ ... ]

โครงการตำบลวิถีชีวิตใหม่ปลอดภัยจากโควิด-19 ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการตำบลวิถีชีวิตใหม่ปลอดภัยจากโควิด-19 ประจำปีงบประมาณ 2563 ...

วันที่ 14 กันยายน 2563  ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า นายคนอง กัลละหะ นายกเ [ ... ]

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านพัสดุ โครงการอบรมให้ความรู้ด้านพัสดุ "กิจกรรมอบรมให้ความรู้กับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563...

วันที่ 11 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรี [ ... ]

มอบบ้านให้กับนางสาวจันทร์สม อภิศร บ้านหลุก ม.8มอบบ้านให้กับนางสาวจันทร์สม อภิศร บ้านหลุก ม.8...

วันที่ 11 กันยายน 2563 นายคนอง กัลลหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยนายอมร สุรินธรรม รอ [ ... ]

โครงการธรรมะพบปะศรัทธาประชาชนตำบลเหมืองง่า ประจำปี 2563 ณ วัดรัชมังคลารามโครงการธรรมะพบปะศรัทธาประชาชนตำบลเหมืองง่า ประจำปี 2563 ณ วัดรัชมังคลาราม...

วันที่ 10 กันยายน 2563 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาช [ ... ]

มอบเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน กันยายน 2563มอบเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน กันยายน 2563...

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563เทศบาลตำบลเหมืองง่า โดยนายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมือ [ ... ]

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ