แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 63 เขียนโดย kwangmaza 17
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเหมืองง่า เขียนโดย kwangmaza 8
ผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62 เขียนโดย kwangmaza 20
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน เขียนโดย kwangmaza 22
แต้งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบถายในของเทศบาลตำบลเหมืองง่า เขียนโดย kwangmaza 17
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน เขียนโดย kwangmaza 14
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เขียนโดย kwangmaza 20
มาตรการในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานขับเคลื่อแผนฯท้องถิ่น เขียนโดย kwangmaza 13
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลเหมืองง่า เขียนโดย kwangmaza 18
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต เขียนโดย kwangmaza 19