แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเหมืองง่า เขียนโดย kwangmaza 3
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน เขียนโดย kwangmaza 18
แต้งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบถายในของเทศบาลตำบลเหมืองง่า เขียนโดย kwangmaza 12
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน เขียนโดย kwangmaza 10
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เขียนโดย kwangmaza 15
มาตรการในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานขับเคลื่อแผนฯท้องถิ่น เขียนโดย kwangmaza 11
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลเหมืองง่า เขียนโดย kwangmaza 13
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต เขียนโดย kwangmaza 15
การยกระดับความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐประจำปี 2563 เขียนโดย kwangmaza 12
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน เขียนโดย kwangmaza 18