สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคาคม ๒๕๖๐- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑