โครงการเสริมผิวจราจร แบบ Over Lay หมู่ที่ 3 ซอยตลาดเย็น ถึงประตูน้ำปิงห่าง

โครงการเสริมผิวจราจร แบบ Over Lay หมู่ที่ 3 ซอยตลาดเย็น ถึงประตูน้ำปิงห่าง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 313.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,252.00 ตารางเมตรตามแบบกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดที่เทศบาลตำบลเหมืองง่ากำหนดพร้อมป้ายโครงการ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 มกราคม 2561 เป็นเงิน 456,000.00  บาท