เปิดซองโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านทุ่ง ซอยหมวดจำเริญ คงทน

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้ดำเนินการเปิดซองใบเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านทุ่ง ซอยหมวดจำเริญ คงทน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 295.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 885.00 ตารางเมตร ตามแบบกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดที่เทศบาลตำบลเหมืองง่ากำหนด พร้อมป้ายโครงการ