e-Auction โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบลำเหมืองจ่าแส้ – บ้านหนองช้างคืน บ้านป่าขาม หมู่ที่ 5

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการเปิดซองใบเสนอราคา โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบลำเหมืองจ่าแส้ – บ้านหนองช้างคืน บ้านป่าขาม หมู่ที่ 5 ความกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร พร้อมป้ายโครงการ