e-Auction โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านหลุก

วันที่14 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการเปิดซองใบเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านหลุก ตำบลเหมืองง่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย ก่อสร้างหอสูงขนาด 30 ลบ.ม. ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ลบ.ม./ชม. และถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการรายละเอียดเฉพาะแห่งประกอบแบบแปลนการก่อสร้าง ของสำนักบริหารการจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ พร้อมป้ายโครงการ