เทศบาลตำบลเหมืองง่า เชิญเที่ยวงานวันเด็กตำบลเหมืองง่า ประจำปี 2563

เทศบาลตำบลเหมืองง่า ขอเชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลานมาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อให้เด็กได้รู้จักหน้าที่และอยู่ในระเบียบวินัยอันดี


นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า กล่าวว่า “ เทศบาลตำบลเหมืองง่าได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมและให้ผู้ปกครองได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก ให้เด็กและและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี ให้เด็กได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่าง ๆ โดยคำขวัญวันเด็กในปีนี้ จากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ไว้ว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”
สำหรับกิจกรรมในงานวันเด็ก มีการแสดงและกิจกรรมมากมาย มีของขวัญ ของรางวัลแจกให้กับเด็ก ๆ นอกจากนี้ยังมีอาหาร ขนมและเครื่องดื่ม ไว้บริการให้กับเด็กที่มาร่วมงานด้วย
เทศบาลตำบลเหมืองง่า ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนำบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กตำบลเหมืองง่า และขอประชาสัมพันธ์ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมสนับสนุนของขวัญ ของรางวัล อาหาร ขนม และเครื่องดื่ม ให้แก่เด็ก ๆ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ ที่กองการศึกษา เทศบาลตำบลเหมืองง่า หมายเลขโทรศัพท์ 053 – 001500 – 3 ต่อ 317 หรือมาแจ้งได้ตนเอง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า ในวันและเวลาราชการ