รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลเหมืองง่า
วันที่ 11 เมษายน 2561
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า