ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน โรงเรือน ป้าย และการประกอบกิจการค้า ประจำปี 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ การออกสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง ป้าย และการประกอบกิจการค้า ของเทศบาลตำบลเหมืองง่า ประจำปี 2561 พื้นที่ ม.1 และ ม.3 ระหว่างวันที่ 5 - 30 มีนาคม 2561 รายละเอียดตามไฟล์ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า ที่แนบมาพร้อมนี้