ร่างเทศบัญญัติเรื่องการควบคุมการประกอบกิจการตู้นำดื่มหยอดเหรียญ

ร่างเทศบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ............