แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 เขียนโดย kwangmaza 86
การยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งให้กับผู้ประกอบกิจการ เขียนโดย kwangmaza 75
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลเหมืองง่า แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้ายใหม่ตามกฎกระทรวงอัตรภาษีป้าย พ.ศ. 2563. โดยอัตราชำระภาษีป้ายใหม่มีผลบังคับใช้ พ.ศ.2564 เขียนโดย kwangmaza 113
ประกาศ การรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย kwangmaza 74
ขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 เขียนโดย adminmng 97
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเหมืองง่าในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขียนโดย kwangmaza 43
เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 เขียนโดย adminmng 18
ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เขียนโดย adminmng 56
เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศใช้แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) เขียนโดย adminmng 45
คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น เขียนโดย kwangmaza 36