แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 เขียนโดย adminmng 20
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเหมืองง่าในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขียนโดย kwangmaza 34
เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 เขียนโดย adminmng 12
ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เขียนโดย adminmng 50
เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศใช้แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) เขียนโดย adminmng 37
คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น เขียนโดย kwangmaza 32
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2563 เขียนโดย adminmng 43
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) เข้าสู่ระบบ ITAS ผ่านทาง QR Code ของเทศบาลตำบลเหมืองง่า เขียนโดย kwangmaza 28
เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน เขียนโดย adminmng 48
รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2563 รอบ 6 เดือน เขียนโดย kwangmaza 53