แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น เขียนโดย adminmng 103
ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เขียนโดย kwangmaza 95
โครงการผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย kwangmaza 111
บันทึก รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ เขียนโดย kwangmaza 113
พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เขียนโดย kwangmaza 100
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย kwangmaza 90
จำนวลและประเภทเรื่องร้องเรียน เขียนโดย kwangmaza 84
คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต เทศบาลตำบลเหมืองง่า เขียนโดย kwangmaza 81
ประกาศ จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต เทศบาลตำบลเหมืองง่า เขียนโดย kwangmaza 82
การเผยแพร่ข้อมูลสาธารนะของเทศบาลตำบลเหมืองง่า เขียนโดย kwangmaza 91