แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น เขียนโดย adminmng 37
ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เขียนโดย kwangmaza 32
โครงการผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย kwangmaza 47
บันทึก รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ เขียนโดย kwangmaza 44
พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เขียนโดย kwangmaza 42
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย kwangmaza 36
จำนวลและประเภทเรื่องร้องเรียน เขียนโดย kwangmaza 34
คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต เทศบาลตำบลเหมืองง่า เขียนโดย kwangmaza 31
ประกาศ จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต เทศบาลตำบลเหมืองง่า เขียนโดย kwangmaza 33
การเผยแพร่ข้อมูลสาธารนะของเทศบาลตำบลเหมืองง่า เขียนโดย kwangmaza 38