แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เขียนโดย adminmng 6
เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศใช้แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) เขียนโดย adminmng 6
คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น เขียนโดย kwangmaza 5
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2563 เขียนโดย adminmng 16
รายงานผลการดำเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 เขียนโดย kwangmaza 19
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) เข้าสู่ระบบ ITAS ผ่านทาง QR Code ของเทศบาลตำบลเหมืองง่า เขียนโดย kwangmaza 20
รายงานผลการดำเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ เขียนโดย kwangmaza 16
เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน เขียนโดย adminmng 25
รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2563 รอบ 6 เดือน เขียนโดย kwangmaza 32
ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง ห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่ง เขียนโดย kwangmaza 52