แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น เขียนโดย adminmng 74
ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เขียนโดย kwangmaza 65
โครงการผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย kwangmaza 80
บันทึก รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ เขียนโดย kwangmaza 81
พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เขียนโดย kwangmaza 75
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย kwangmaza 64
จำนวลและประเภทเรื่องร้องเรียน เขียนโดย kwangmaza 63
คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต เทศบาลตำบลเหมืองง่า เขียนโดย kwangmaza 59
ประกาศ จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต เทศบาลตำบลเหมืองง่า เขียนโดย kwangmaza 62
การเผยแพร่ข้อมูลสาธารนะของเทศบาลตำบลเหมืองง่า เขียนโดย kwangmaza 67