แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขียนโดย adminmng 3
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) เขียนโดย adminmng 56
ประชาสัมพันธ์กำหนดระยะเวลาในการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2560 เขียนโดย adminmng 59
ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง การสำรวจข้อมูลภาษี เขียนโดย adminmng 89
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน โรงเรือน ป้าย และการประกอบกิจการค้า ประจำปี 2561 เขียนโดย adminmng 196
เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศใช้เทศบัญญัติปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย adminmng 292
แบบแสดงความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติฯ 3 ฉบับ เขียนโดย adminmng 314
ร่างเทศบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ เขียนโดย adminmng 337
ร่างเทศบัญญัติเรื่องการควบคุมการประกอบกิจการตู้นำดื่มหยอดเหรียญ เขียนโดย adminmng 567
ร่างเทศบัญญัติเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เขียนโดย adminmng 483