แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การเผยแพร่ข้อมูลสาธารนะของเทศบาลตำบลเหมืองง่า เขียนโดย kwangmaza 7
ประกาศ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ เขียนโดย kwangmaza 9
ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เขียนโดย kwangmaza 8
คู่มือมือปฏิบัติงาน เขียนโดย kwangmaza 9
ขั้นตอนวิธีการ,การจัดการเรื่องร้องเรียน เขียนโดย kwangmaza 7
ประชาสัมพันธ์ เขียนโดย kwangmaza 10
รายงานผลการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขียนโดย kwangmaza 7
รายงานผลการดำเนินการจัดทำแผนฯปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขียนโดย kwangmaza 8
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและปราบปรามการทุริตคอร์รัปชัน เขียนโดย kwangmaza 13
เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศเรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เขียนโดย adminmng 11