ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Over lay สายเลียบลำเหมืองจ่าแส้ บ้านศรีสองเมือง-บ้านเหมืองง่า

โครงการจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Over Lay สายเลียบลำเหมืองจ่าแส้ บ้านศรีสองเมือง-บ้านเหมืองง่า ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,350.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,750.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 1 สาย