ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ ซอยข้างบ้านนายมณเทียร ศรีวิชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ ซอยข้างบ้านนายมณเทียร ศรีวิชัย ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 340.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,190.00 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลเหมืองง่า พร้อมป้ายโครงการ และป้ายประชาสัมพันธ์