ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล . หมู่ที่ 9 บ้านหัวยาง เลยบลำเหมืองกลาง สายหน้าโรงเรียนประตูป่า

ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ บ้านหัวยาง เลียบลำเหมืองกลาง สายหน้าวโรงเรียนประตูป่า ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๔ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลเหมืองง่า