ประกวดราคาซื้อถุงขยะประทับตราสัญลักษณ์/ข้อขวามด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อถุงขยะประทับตราสัญลักษณ์/ข้อความ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)