ประกาศประกวดราคาโครงการเสริมผิวจราจรแบบ Over Lay หมู่ที่ ๓ บ้านศรีบุญยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาโครงการเสริมผิวจราจรแบบ Over Lay หมู่ที่ ๓ ศรีบุญยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จุดเริ่มต้นแยกตลาดเช้าศรีบุญยืน ถึงพนังกั้นน้ำลำเหมืองปิงห่าง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๗๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๑๒.๐๐ ตารางเมตร

ณ หมู่ที่ ๓ ศรีบุญยืน ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน