ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ บ้านหัวยาง เลียบลำเหมืองกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ บ้านหัวยาง เลียบลำเหมืองกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๔.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานตำบลเหมืองง่า พร้อมป้ายโครงการ และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ