ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยอู่สุรพล หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยอู่สุรพล หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๘๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเหมืองง่าพร้อมป้ายโครงการ