ยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านป่าขาม ซอยสันเม็งเชื่อมตำบลอุโมงค์

ยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านป่าขาม ซอยสันเม็งเชื่อมตำบลอุโมงค์