ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านป่าขาม ซอยสันเม็งเชื่อมตำบลอุโมงค์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าขาม ซอยสันเม็งราย เชื่อมต่อตำบลอุโมงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 377.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,131.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเหมืองง่า พร้อมป้ายโครงการ ราคากลาง  627,000.00 บาท (หกแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)