ประกวดราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๘ พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๘ พร้อมบ่อพัก ซอยกันเอง จำนวน ๒ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐