ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านทุ่ง ซอยหมวดจำเริญ คงทน

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านทุ่ง ซอยหมวดจำเริญ คงทน โดยก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งซอยหมวดจำเริญ คงทนขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 295.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 885.00 ตารางเมตรตามแบบกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดที่เทศบาลตำบลเหมืองง่ากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ราคากลาง เป็นเงิน   503,000.00  บาท