ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563

วันที่ 3 ก.พ. 63 เวลา 09.00 น. นายประฐม  โหมดเทศ ประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองง่า  ได้จัดให้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองง่า  เพื่อพิจารณาข้อราชการต่าง ๆ อันอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลเหมืองง่า  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

หารือช่วยเหลือเกษตรกร

วันที่ 6 ธ.ค. 60 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลเหมืองง่า โดย นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ ได้จัดให้มีการประชุมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในพื้นที่ตำบลเหมืองง่า ซึ่งจังหวัดลำพูนได้มีประกาศให้พื้นที่หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 8 ตำบลเหมืองง่า เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย จากอุทกภัยเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 60 ที่ผ่านมา โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายทรงพล อารีวงศ์ ปลัดอำเภอเมืองลำพูน นายชยุต พันธุ์เดช ท้องถิ่นอำเภอเมืองลำพูน คณะผู้บริหารฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 , 8 คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลฯ พ.ศ. 2560 และผู้เกี่ยวข้อง ได้หารือและหาแนวทางแก้ไขในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายต่อไป

 

ฟื้นฟูสุขภาพโดยวิธีรำวงย้อนยุค

22 ก.ย. 60 เวลา 09.00 น. นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยนายสมิง ศรีเลศิลป์ ที่ปรึกษานายกฯ และ ผอ. กองสาธารณสุขฯ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมฟื้นฟูสุขภาพด้วยการออกกำลังกายโดยวิธีรำวงย้อนยุค บ้านวังทอง ม. 4 ต.เหมืองง่า โดยท่านนายกฯ เป็นประธานเปิดการอบรม ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านวังทอง สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเหมืองง่า

 

 

 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเหมืองง่า

วันนี้ (19 ก.ย. 60) เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเหมืองง่า เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีนายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิตัวแทนจากประชาชน ตัวแทนประธานประชาคมหมู่บ้าน ตัวแทนสมาชิกสภาฯ ส่วนราชการประจำตำบล และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า

 

 

คัดเลือกประธานแม่บ้านตำบล

วันที่ 19 ก.ย. 60 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กำนันตำบลเหมืองง่า และนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองประจำตำบลเหมืองง่า ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีแม่บ้านตำบลเหมืองง่า โดยนางนัยนา สังข์ใย ประธานแม่บ้าน บ้านศรีบุญยืน หมู่ที่ 3 ได้รับเลือกให้เป็นประธานแม่บ้านตำบลเหมืองง่าคนใหม่ และในโอกาสเดียวกันนี้ ทางท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้มอบของที่ระลึกแก่นายไสว มโนรัตน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองประจำตำบลเหมืองง่า ในโอกาสที่ได้ลาออกจากราชการก่อนครบอายุราชการ