โครงการจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันมหิดล ประจำปี 2563

วันที่ 24 กันยายน 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า นายประกอบ ยอดยา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านนายอำเภอเมืองลำพูน ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันมหิดล ประจำปี 2563 โดยมีนายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ อ.เมืองลำพูน ผู้นำชุมชน นักเรียน พี่น้องประชาชน ตำบลเหมืองง่า และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าร่วมกิจกรรม : ปรับภูมิทัศน์พัฒนาสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาดกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทำความสะอาดตัดหญ้า เก็บขยะ บริเวณเลียบลำน้ำกวง ตั้งแต่หน้าวัดศรีบุญยืน หมู่ที่ 3 ถึงจุดสิ้นสุดเขตพื้นที่ ณ บ้านวังทอง หมู่ที่ 4 ตำบลเหมืองง่า

 

โครงการธรรมะพบปะศรัทธาประชาชนตำบลเหมืองง่า ประจำปี 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า

วันที่ 17 กันยายน 2563 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ และประชาชนตำบลเหมืองง่า เข้าร่วมโครงการธรรมะพบปะศรัทธาประชาชนตำบลเหมืองง่า ประจำปี 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า โดยมีพระครูสมุห์นันทวิทย์ นันทะธัมมิโก เลขาฯเจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูน วัดสวนดอก ลำพูน เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา เพื่อให้ประชาชนในตำบลเหมืองง่า ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา และนำมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องต่อไป

 

โครงการตำบลวิถีชีวิตใหม่ปลอดภัยจากโควิด-19 ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 14 กันยายน 2563  ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่าพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการตำบลวิถีชีวิตใหม่ปลอดภัยจากโควิด-19 ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป้นการส่งเสริมให้ประชาชนมีการใช้ชีวิตแบบ New normal ในชุมชน และเพื่อให้คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล สามารถประเมินความพร้อมของตนเอง (Self Assesment) ในการเปิดพื้นที่สู่การเป็นตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโควิด-19 ต่อไป

 

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านพัสดุ "กิจกรรมอบรมให้ความรู้กับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563

วันที่ 11 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านพัสดุ "กิจกรรมอบรมให้ความรู้กับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารจัดการระบบครุภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการทำงานในองค์กรให้มีความทันสมัย โดยนำระบบจัดการครุภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยี QR Code (Quick Response Code) โดยการใช้ Smart Phoneและapplication ในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของครุภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมทะเบียนคุรุภัณฑ์ให้มีรับบที่ทันสมัย ง่ายต่อการตรวจสอบ ลดระยะเวลาทำงานต่อไป

 

มอบบ้านให้กับนางสาวจันทร์สม อภิศร บ้านหลุก ม.8

วันที่ 11 กันยายน 2563 นายคนอง กัลลหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยนายอมร สุรินธรรม รองนายกเทศมนตรีฯ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ได้มอบบ้านให้กับนางสาวจันทร์สม อภิศร บ้านหลุก ม.8 ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2563

หมวดหมู่รอง