พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาเหมืองง่าวิชชาลัย รุ่นที่ 3 ประจำปี 2563

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า เป็นประธานพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาเหมืองง่าวิชชาลัย รุ่นที่ 3 ประจำปี 2563 จำนวน 90 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเหมืองง่า โดยมี พระครูวินิฐวิริยคุณ เจ้าคณะตำบลเหมืองง่า กล่าวให้สัมโมทนียกถา ซึ่งเทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้จัดตั้งเหมืองง่าวิชชาลัยขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพประชาชนรวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดปัญญาของชุมชน ทำให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ รู้สึกมีคุณค่าและมีส่วนร่วมในสังคมยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี