ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563

วันที่ 3 ก.พ. 63 เวลา 09.00 น. นายประฐม  โหมดเทศ ประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองง่า  ได้จัดให้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองง่า  เพื่อพิจารณาข้อราชการต่าง ๆ อันอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลเหมืองง่า  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562