นำเสนอผลการดำเนินงาน สปสช.

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 56 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต.เหมืองง่า ซึ่งได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2556 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเหมืองง่า ดำเนินงานโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม