หารือช่วยเหลือเกษตรกร

วันที่ 6 ธ.ค. 60 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลเหมืองง่า โดย นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ ได้จัดให้มีการประชุมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในพื้นที่ตำบลเหมืองง่า ซึ่งจังหวัดลำพูนได้มีประกาศให้พื้นที่หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 8 ตำบลเหมืองง่า เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย จากอุทกภัยเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 60 ที่ผ่านมา โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายทรงพล อารีวงศ์ ปลัดอำเภอเมืองลำพูน นายชยุต พันธุ์เดช ท้องถิ่นอำเภอเมืองลำพูน คณะผู้บริหารฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 , 8 คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลฯ พ.ศ. 2560 และผู้เกี่ยวข้อง ได้หารือและหาแนวทางแก้ไขในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายต่อไป