โครงการมอบความห่วงใยและความปลอดภัยสู่เยาวชนโรงเรียนวัดศรีบุญยืน

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 นายสถาพร ยะมณี รองนายกเทศมนตรีฯ ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีฯ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน-เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลเหมืองง่า เข้าร่วมโครงการมอบความห่วงใยและความปลอดภัยสู่เยาวชนโรงเรียนวัดศรีบุญยืน-วังทอง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและตอบแทนสังคมและเพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านความปลอดภัยในเยาวชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ในจังหวัดลำพูนให้มีความสามัคคีกัน และให้สถานประกอบกิจการ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม เพื่อมอบความห่วงใยและสิ่งที่ดีให้เยาวชน เพื่อให้เยาวชนได้เกิดการเรียนรู้สร้างสรรค์ สร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนวัดศรีบุญยืน ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน