ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเหมืองง่า

วันนี้ (19 ก.ย. 60) เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเหมืองง่า เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีนายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิตัวแทนจากประชาชน ตัวแทนประธานประชาคมหมู่บ้าน ตัวแทนสมาชิกสภาฯ ส่วนราชการประจำตำบล และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า