"โครงการผู้สูงวัยพลานามัยดี ชีวีเป็นสุข ห่างไกลโรค ครั้งที่ 2"

15 ก.ย. 60 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการผู้สูงวัยพลานามัยดี ชีวีเป็นสุข ห่างไกลโรค ครั้งที่ 2 กิจกรรมฟื้นฟูความรู้ ประจำปี 2560 โดยมี้คณะบริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข เทศบาลฯ เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.เหมืองง่า และผู้สูงวัย บ้านวังทอง เข้าร่วมโครงการฯ ณ วัดวังทอง หมู่ 4 ต.เหมืองง่า สนับสนุนงบประมาณ โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ ต.เหมืองง่า