อยู่เป็น และกินเป็น ไม่เป็นโรคเรื้อรัง

วันนี้ (12 ก.ย. 60) เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ประจำหมู่บ้าน บ้านหลุก หมู่ที่ 8 ต.เหมืองง่า นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรี ต.เหมืองง่า ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ต.เหมืองง่า ประจำปี 2560 "อยู่เป็น และกินเป็น ไม่เป็นโรคเรื้อรัง" ซึ่งมีคณะผู้บริหาร จนท.กองสาธารณสุขฯ จนท.รพ.สต.เหมืองง่า อสม. 10 หมู่บ้าน เข้าร่วมอบรม โดยเชิญวิทยากรจาก รพ.สต.เหมืองจี้ มาให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเหมืองง่า