สมัยสามัญ 3 ครั้งที่ 4/2560

วันที่ 8 ก.ย. 60 สภาเทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้จัดให้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาข้อราชการต่างๆ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองง่า