พัฒนาชุมชนสัมภาษณ์มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 25 ส.ค. 60 เวลา 09.30 น. ณ ห้องทำงานนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง โดยนายวิศิษฎ์ บุญญาวิวัฒน์ ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการประสานจากนายกิจวัฒน์ ผุสดี พัฒนาการอำเภอเมืองลำพูน ได้เข้าพบนายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า เพื่อสอบถามถึงผลการดำเนินงานตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาลในพื้นที่ตำบลเหมืองง่า เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการวางแผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การกำหนดยุทธศาสตร์หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยในพื้นที่ตำบลเหมืองง่า ได้มีโครงการทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ คือ ปัญหางบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีจำนวนงบประมาณน้อย และจำกัดเฉพาะโครงการขนาดเล็กและขนาดกลางที่จำกัดระยะเวลาด้วย ซึ่งท่านนายกคนองฯ ยังได้ให้ข้อเสนอแนะว่า งบประมาณในการดำเนินงานควรเน้นไปที่การจ้างแรงงานในชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้จากการจ้างงาน และควรมีงบประมาณเข้ามาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้เน้นการส่งเสริมด้านอาชีพให้มากขึ้น ด้วย