อบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน

วันนี้ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรี ต.เหมืองง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ได้เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประปาหมู่บ้านในการเฝ้างบประมาณ 2560 โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประปาหมู่บ้านในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาและการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยวิทยากรจาก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน