เวทีสรุปผลการดำเนินงานฯตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯ

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลเหมืองง่า โดย นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ ได้จัดให้มีเวทีสรุปผลการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านจัดการสุขภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต.เหมืองง่า พร้อมพิธีประกาศ ต.เหมืองง่าเป็นตำบลปลอดขยะเปียก พร้อมทั้งลงนามบันทึกความร่วมมือการบริหารจัดการขยะโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล จังหวัดลำพูน และอำเภอเมืองลำพูน ในการแก้ไขปัญหาขยะภายใต้แผนปฏิบัติการ ประเทศไทยไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐ ประจำปี 2560 โดยมีนายธนพงษ์ นิลยกานนท์ นายอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย ท้องถิ่น จ.ลำพูน ท้องถิ่น อ.เมือง ลำพูน นายกเทศมนตรี ต.เหมืองง่า ประธานสภาเทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรอำเภอประจำตำบล ผู้อำนวยการ รพ.สต.เหมืองง่า ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ ประธานแม่บ้านและประธาน อสม.ตำบล ในการนี้ท่านนายอำเภอเมืองลำพูน ได้มอบถังขยะเปียก ให้แก่ หมู่บ้าน เทศบาล รพ.สต. และโรงเรียน ในพื้นที่ ต.เหมืองง่า ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่